inorgchem.knu.ua

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Список навчально-методичних видань

Кафедри неорганічної хімії

2000 – 2022 роки

Підручники

 1. Попель, П.П. Хімія : експерим. підруч. для 8 кл. загальноосвіт. шк. / П. П. Попель, М. С. Слободяник. - К. : Видавничий центр "Академія", 2000. - 221 с. - ISBN 966-580-076-0

 2. Попель, П.П. Хімія. 8 клас : підруч. за експерим. програмою для серед. загальноосвітньої шк. / П. П. Попель, М. С. Слободяник. - К. : Видавничий центр "Академія", 2001. - 230 с.: рис. - ISBN 966-580-108-2

 3. Попель Павло Петрович. Хімія: підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / П. П. Попель, М. С. Слободяник. - К. : Видавничий центр "Академія", 2003. - 208 с. - ISBN 966-580-162-7

 4. Попель, П.П. Хімія. 8 клас: підручник / П. П. Попель, М. С. Слободяник. - К. : Видавничий центр "Академія", 2004. - 208 с.: іл. - ISBN 966-580-162-7

 5. Неділько, С.А. Математичні методи в хімії. Підручник для студентів хімічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Київ: Либідь, 2005. - 256с. - ISBN 966-06-0384-3

 6. Попель П.П. Хімія. 8 клас : підручник / П. П. Попель, М. С. Слободяник. - К. : Академія, 2006. - 206 с. - ISBN 966-580-162-7

 7. В.К. Яцимірський, В.Г. Сиромятніков, І.О. Савченко, В.О. Павленко, Ю.М.Воловенко.  Хімія (Підручник для вищих навчальних закладів). Київ, Перун, 2010. - 432 с. Гриф МОН (протокол №1.4/18-Г-2237 від 30.10.2008 р.)  ISBN 978-966-569-276-8

 8. Павленко В.О., Шульгін В.Ф., Слободяник М.С., Михальчук В.М., Іщенко О.В. та інші Хімія: базовий підручник для студентів вищих навчальних закладів (нехімічних спеціальностей). Харків: Фоліо, 2014, - 958. Рішення Вченої ради хімічного факультету (протокол №7 від 21.02.2013 р) - ISBN 978-966-03-6905-4

 9. Неділько С.А. Неорганічні функціональні матеріали. Підручник для студентів хімічних спеціальностей закладів вищої освіти. Фірма «ІНКОС» 2019. 244 с.

 

Навчально-методичні та навчальні посібники

 

 1.  О.В.Гордієнко, Н.Д. Донська, М.Ю. Корнілов, В.О. Павленко, В.В. Пономарьова  Як успішно скласти вступний іспит з хімії” Київ, “Педагогіка”, 2000, 20 с.

 2. Хімія. Завдання та тести. Посібник для вступник в до виших навчальних закладів/ Амірханов В.М., Білодід О.І., Верховод М.М. та ін. // Учбово-видавничий центр Школяр;, 2000, - 511 с. ISBN 966-7117-22-7

 3. Гордієнко О.В., Донська Н.Д., Корнілов М.Ю. Павленко В.О., Пономарьова В.В. Хімія для вступників. Навчальний посібник. Київ, „Київський університет”, 2001, 260 с – ISBN 966-594-222-0

 4. Рентгенівські методи в неорганічній хімії: посіб. для студ. хім. ф-тів ун-тів / В. І. Карманов [і др.] ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К. : Український фітосоціологічний центр, 2001. - 76 с.: іл. - Бібліогр.: с. 73 Рубрикатор НБУВ:Г461.4 я73

 5. Неділько С.А., Попель П.П. Загальна й неорганічна хімія. Задачі та вправи. Київ.,Либідь. 2001, 400 с. ISBN 966-06-0096-8

 6. Карманов В.І., Слободяник М.С., Капшук А.О., Неділько С.А. Рентгенівські методи в неорганічній хімії. Київ. 2001. 76 с. Рубрикатор НБУВ: Г461.4 я73

 7. Брусиловець А.І., Лампека Р.Д. “Основи  хімії металоорганічних сполук” Київ, Фітосоціоцентр, 2002, 104 с.

 8. Лампека Р.Д. “Основи спектроскопії ЯМР та його використання при вивченні хімічних сполук. Динамічна спектроскопія ЯМР”, Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2002, 47 с. Режим доступу: http://libcc.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=939412&author=%CB%E0%EC%EF%E5%EA%E0&div=0&source=1&prev=0&page=0&docType=24&docType1=8&docType2=17&docType3=13&docType4=14&docType5=15&docType6=26&docType7=18&docType8=19&docType9=25&parentId=0#

 9. Гордієнко О.В., Донська Н.Д., Корнілов М.Ю. Павленко В.О., Пономарьова В.В. Хімія: Посібник для вчителів та старшокласників. Навчальний посібник. Київ: ”Либідь”, 2003, 320 с.(Гриф МОН №1/11-4322 від 27.12.2002 р)- ISBN 966-06-285-5

 10. Симоненко О.В., Фроленко Т.Ю., Павленко В.О. Довідник абітурієнта. Довідник. Харків: „Торсінг”, 2003, 400 с. - ISBN 966-670-179-0

 11. Пономарьова В.В. “Основні класи неорганічних сполук”. Учбовий посібник з хімії для студентів нехімічних спеціальностей  // Київ,  “Київський університет“ 2003, 39c.

Режим доступу
http://libcc.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=944522&author=%CF%EE%ED%EE%EC%E0%F0%FC%EE%E2%E0&div=0&source=1&prev=0&page=0&docType4=14&docType5=15&docType9=25&parentId=0#

 1. Е.С. Яновська “Хімія атмосфери”. Навчальний посібник для студентів хімічного факультету. К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”,2004,114 с. ISBN 966-594-531-9

 2. Ю.Г. Тютюнник, Е.С. Яновська “Екологічна радіогеохімія” Навчальний посібник. К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2004, 188 с. - ISBN 966-594-443-6

 3.  Загальна та неорганічна хімія: практикум: Навч. посіб. для студ. хім. і нехім. спец. вищих навч. закл. / М. С. Слободяник [и др.] ; ред. М. С. Слободяник. - К. : Либідь, 2004. - 334 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с. 329. - ISBN 966-06-0314-2

 4. А.М. Сич, П.Г. Нагорний, В.О. Павленко. Основи матеріало-знавства. (Ч. ІІ.) Функціональні неорганічні матеріали (Навчальний посібник) Київ, Український фітосоціологічний центр, 2004, 180 с. -ISBN 966-306-033-9

 5. В.М.Іщенко, І.Г. Рябокінь, П.Г. Нагорний Хімія Навч. посібник для абітурієнтів. -УДУХТ.-2005.- 302.- ISBN 946-438-645-5.

 6. Нагорний П.Г., Петренко О.В. Хімія: навч.посібник для студентів нехімічних спеціальностей/ Нагорний П.Г., Петренко О.В.- К.: В-во Фітосоціоцентр, 2005.- 196 .- ISВN:  966-7459-53-5.

 7. А.М.Сич, П.Г.Нагорний, В.О. Павленко. Основи матеріало-знавства. (Ч. ІІ.) Функціональні неорганічні матеріали (Навчальний посібник) Видання 2 виправлене і доповнене. Київ, Український фітосоціологічний центр, 2006, 184 с.

 8. Яновська Е.С., Кузовенко В.А., Дяченко Н.М. “Основи екологічного менеджменту та аудиту” К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2006, 178 с. -ISBN 966-594-736-2

 9. В.В. Малиновський, П.Г. Нагорний Неорганічна хімія. навчальний посібник.-В-во КНТЕУ .- 2007.-184.-ISBN 966-629-058-8

 10. Губіна К.Є., Яновська Е.С. «Методичні рекомендації «Зразки завдань модульних контрольних робіт з курсу «Неорганічна хімія» (для студентів нехімічних спеціальностей), Київ, 2007, 95/80 стр.

 11. Губіна К.Є., Слободяник М.С. «Семінарський та лабораторний курс з неорганічної хімії (скорочений конспект)», 2007, 190 с. Рубрикатор НБУВ: Г1 я73-5

 12. Слободяник М.С. Будова атомів і молекул, хімічний зв'язок: метод. посіб. для студ. перших курсів / М. С. Слободяник, С. В. Колотілов, К. С. Гавриленко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : Наук. світ, 2008. - 28 с. Рубрикатор НБУВ: Г11 я73 

 13. Сич А.М., Нагорний П.Г. Основи матеріалознавства хімія твердого тіла ч.І : навчальний посібник. В-во Укр.фітосоціоцентр, 2008.- 164.- ISBN 966-594-465-7

 14. Скопенко В.В., Зуб В.Я., Фрицький І.О., Лампека Р.Д.  “Експериментальні методи в координаційній хімії”, Навчальний посібник, Київ.: ВПЦ “Київський університет”, 2008, 447 с. - ISBN 978-966-439-172-3

 15. Сич А.М, Нагорний П.Г., Павленко В.А. Основи матеріалознавства. Функціональні неорганічні матеріали ч. ІІ.-К.-В-во.-Фітосоціоцентр.- 2009.-172.-ISBN 966-596-435-6

 16.  О.В. Петренко , Т.Ю. Слива Глобальні екологічні проблеми:навчальний  посіб. для студентів хім. фак. спец. “Екологічна хімія” / О.В. Петренко, Т.Ю. Слива  – К. : ПЦ "Еволюція", 2011. – 116 с. - ISSN:  978-966-439-814-2

 17. Слива Т.Ю., Петренко О.В., Слободяник М.С. Екологічні проблеми України: навч. посібник для студ. хім. ф-ту спец. „Екологічна хімія”/  Слива Т.Ю., Петренко О.В., Слободяник М.С.  –   К. : ПЦ "Еволюція", 2011. – 226 с. - ISSN:  978-966-439-814-2

 18. Неділько С.А., Дзязько О.Г., Зеленько М.А. Механізм і кінетика твердофазних реакцій. Навчально-методичний посібник. Вид-во Київський університет. 2011. 64 с.

 19. Павленко В.О., Фрицький І.О. Вступ до магнетохімії. Навчаль-ний посібник. Київ: ВПЦ „Київський університет”, 2012, -167 с. ISBN 978-966-439-496-0

 20. Е.С. Яновська “Ізотопи в хімії. Теоретичні основи методу ізотопних міток”. Навчальний посібник. К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2012, 159 с. ISBN 978-966-439-505-9

 21. Неділько С.А., Дзязько О.Г., Зеленько М.А. Термічні методи аналізу. Навчально-методичний посібник. Вид-во Київський університет. 2012. 64 с.

 22. Губіна К.Є. Виробництва неорганічних солей : скорочений конспект семінарських занять з курсу "Хімічна екотехнологія" / Губіна К.Є. ; КНУТШ. – Київ : ЦСТРІ, 2012. – 94 с. 

Режим доступу:
http://libcc.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1452679&author=%C3%F3%E1%B3%ED%E0&div=0&source=1&prev=0&page=0&docType4=14&docType5=15&docType9=25&parentId=0#

 1. Інфрачервонна та електронна спектроскопія неорганічних і координаційних сполук / Зуб В.Я., Амірханов В.М. //ВПЦ «Київський університет», 2012. 271 с.  ISBN 978-966-439-503-5

 2. Слободяник М.С., Теребіленко К.В. Методичні рекомендації до курсу «Хімія з основами геохімії» для студентів заочної форми навчання, Київ – УВОІ «Допомога УСІ» - 2013 – 54 с. 

Режим доступу: 

http://libcc.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1591411&author=%D2%E5%F0%E5%E1%B3%EB%E5%ED%EA%EE&div=0&source=1&prev=0&page=0&docType4=14&docType5=15&docType9=25&parentId=0

 1. Павленко В.О., Давиденко Ю.М. Окисно-відновні реакції в хімії неорганічних сполук. Навчальний посібник. Київ: ВПЦ „Київський університет”, 2014, -127 с. НМР КНУ 29.11.2013 р. Рубрикатор НБУВ: Г542.334 я73 

 2. Павленко В.О., Давиденко Ю.М. Вступ до хімії. Навчальний посібник. Київ: ВПЦ „Київський університет”, 2014, -319 с. НМР КНУ 29.11.2013 р - ISBN 978-966-795-4

 3. Губіна К.Є. «Робоча програма з курсу «Хімія з основами біогеохімії». Вид-во:ЦСТРІ м.Києва.Філія №7, 2013, 36 стр.

 4. Пономарьова Віра. “Основні класи неорганічних сполук”. Навчальний посібник З грифом МОН // Тернопіль, Мандрівець 2014, 96с. - ISВN: 978-966-634-645-5 

 5. Губіна К.Є.«Хімія з основами біогеохімії семінарський та лабораторний курс (для студентів нехімічних спеціальностей)». Вид-во: ЦСТРІ м.Києва.Філія №7, 2014, 222 стр. 

Режим доступу:
http://libcc.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1651176&author=%C3%F3%E1%B3%ED%E0&div=0&source=1&prev=0&page=0&docType4=14&docType5=15&docType9=25&parentId=0

 1. Губіна К.Є. «Робоча програма з курсу «Хімія металоорганічних сполук». Вид-во:  ЦСТРІ м.Києва. Філія №7, 2014, 24 стр.

 2. М.С. Слободяник, О.В. Петренко, Е.С.Яновська Хімія з основами геохімії: навч.посібник/ М.С.Слободяник, О.В. Петренко, Е.С.Яновська – К. : ВПЦ "Київський університет", 2015. – 350 с. - ISВN:  978-966-439-857-9

 3. О.В. Петренко, В.О. Павленко Моніторинг довкілля: навч.посібник/ – К. : ВПЦ "Київський університет", 2015. – 160 с.- ISВN:  978-966-439-814-2

 4. Теребіленко К.В. Окисно-відновні реакції. , Київ:КОМПРИНТ, 2015 – 81с. 

Режим доступу: http://libcc.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1669185&author=%D2%E5%F0%E5%E1%B3%EB%E5%ED%EA%EE&div=0&source=1&prev=0&page=0&docType4=14&docType5=15&docType9=25&parentId=0#

 1. Попель П.П., Теребіленко К.В. Хімія. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів нехімічних спеціальностей - Київ: КОМПРИНТ, 2015 – 35с. 

Режим доступу
http://libcc.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1639905&author=%D2%E5%F0%E5%E1%B3%EB%E5%ED%EA%EE&div=0&source=1&prev=0&page=0&docType4=14&docType5=15&docType9=25&parentId=0

 1. Неділько С.А. Інформаційні технології в хімії. Навчальний посібник. ВГЦ Київський університет, 2015, 330 с. ISBN 978-966-439-849-4

 2. Пономарьова В.В. Методичний посібник з хімії для нехімічних спеціальностей” Київ, Прінт Клік 2016, 108с.

 3. Губіна К.Є. «Загальна та неорганічна хімія» посібник, Вид-во: «Зерно» , 2016, 248 с.

 4. Губіна К.Є. «Робоча програма з курсу «Методи контролю та моніторингу довкілля». Вид-во: ЦСТРІ м.Києва. Філія №7, 2016 стр. 25.

 5. Неділько С.А., Розанцев Г.М., Радіо С.В. Будова атома та періодичність. ЦП Компринт, Київ, 2017, 162 с. ISBN 978-966-929-456-2

 6. Амірханов В.М. Люмінесценція координаційних сполук лантаноїдів. ВПЦ «Київський університет», 2017. 110 с.  УДК: 547.1'1:535.37(075.8) 

 7. О.В. Петренко Довкілля України:навчальний  посіб. для студентів хім. фак. спец. “Екологічна хімія” / О.Петренко. – К. : ПЦ "Еволюція", 2018. – 168 с. - ISSN:  978-966-439-814-2

 8. Неділько С.А., Розанцев Г.М., Радіо С.В. Будова атома та періодичність. 2-ге видання, доповнене Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2018, 184 с.

Режим доступу:  https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1093

 1. Губіна К.Є., Яновська Е.С., Петренко О.В. “Хімія з основами геохімії”. Навчальний посібник для практичних та лабораторних занять для студентів нехімічних спеціальностей.  Київ, 2019, 82 с 

Режим доступу: http://libcc.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1887568#

 1. Павленко В.О.  Давиденко Ю.М., Фрицький І.О. Розчини. Навчальний посібник. Київ: ВПЦ „Київський університет”, 2020, -175 с. НМР КНУ 18.05.2020 р.  Рубрикатор НБУВ: Г56 я73

 2. Теребіленко, К.В. Нанохімія та нанотехнології: навч. посіб. / К.В. Теребіленко, В.М. Огенко.  – Київ : Kомпринт, 2020. – 145 с.

 3.  О.В. Петренко, Е.С. Яновська, К.В. Теребіленко, Н.В. Стусь Зелена хімія : навч. посібник; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2020. – 239, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 213-239. – ISBN 978-966-933-106-9

 4.  Павленко В.О., Давиденко Ю.М. Хімія елементів [Електронний ресурс] : навч. посіб – 2020. –
  Режим доступу https://inorgchem.knu.ua/ua/education/48-2020-12-04-13-43-43.html 

 5. Пономарьова В.В. Основи хімії [Електронний ресурс]. навч. посіб – 2021.
  – Режим доступу :

https://inorgchem.knu.ua/ua/images/stories/INORGCHEM/Literatura/fundamentals_of_chemistry.pdf

 1.  Неділько, С.А. Основи зонної теорії: посіб. для студентів хім. спец. закл. вищ. освіти / С. А. Неділько, Д. Д. Наумова ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Ямчинський О. В., 2021. - 106 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 104. - 100 прим. - ISBN 978-617-8049-08-9

 2.  Теребіленко, К.В. Хімія Функціональних матеріалів: навч. посіб. / К.В. Теребіленко, І.О. Гуральський. – Київ : Ліра-К, 2021. – 110 с. - ISBN: 978-617-520-345-3

 3.  Збірник задач та вправ з хімії: навч. посіб. / К.В. Теребіленко, Н.Ю. Струтинська, М.С. Слободяник.  – Київ : Kомпринт, 2021. – 61 с.

 4. Лампека Р.Д. Транспорт кисню в біосистемах [Електронний ресурс] : навч. посіб – 2022. – Режим доступу :

https://inorgchem.knu.ua/ua/education/48-2020-12-04-13-43-43.html

 1.  Лампека Р.Д. Транспорт металів в біосистемах [Електронний ресурс]: навч. посіб – 2022. – Режим доступу :

https://inorgchem.knu.ua/ua/education/48-2020-12-04-13-43-43.html

 1. Пономарьова В.В. Основи хімії : навч. посіб. / Віра Пономарьова. – К. : ВПЦ "Київський університет", 2022. – 160 с

 2.  Віра Пономарьова. Основні класи неорганічних сполук: навчальний посібник 2-ге перевидання/ Віра Пономарьова. – Київ, Ліра-К, 2022, 96с. - ISBN 978-617-520-322-4

 

Монографії (як додаткова навчальна література)

 1. Скопенко В.В., Гарновский А.Д., Кокозей В.Н., Кужаров А.С., Гохон-Зорррила Г., Бурлов А.С., Васильева О.Ю., Павленко В.А., Харисов Б.И., Херец Б.М., Бланко Л.М., Гарновский Д.А. Прямой синтез координационных соединений. Монографія Киев: Вентури, 1997. 172 с.

 2. Неділько С.А., Дзязько О.Г., Зеленько М.А. Високотемпературна надпровідність. Монографія. - К. ВПС Київський університет, 2010, с. 191. - ISBN 978-966-439-261-4

 3. Біоконверсія органічних відходів: теорія і практика: [монографія] / Слободяник М. С. [та ін.]. - Київ ; Ніжин : Лисенко М. М. [вид.], 2015. - 207 с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці розд. - 300 прим. - ISBN 978-617-640-230-5

 4. М. С. Слободяник, Н. Ю. Струтинська. К. В. Теребіленко. Складнооксидні сполуки з тетраедричними аніонами: синтез, будова та властивості. Монографія. – К. : ФОП  Ямчинський О.В., 2021. – 271с.

 5. Яновська Е., Савченко І., Вретік Л., Кичкирук О. “Полімер-неорганічні нанокомпозити на основі кремнеземів і природних мінералів України для очищення стічних вод від іонів токсичних металів”. Наукова монографія. - К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2022, 360 с.